پرسش های متداول

instagramwhatsuptelegram
لباسشویی بیش از حد صدا میدهد

پایه های لباسشویی چک شود اگر موردی نداشت با تکنسین تماس بگیرید

لباسشویی اب را تخلیه نمیکند

فیلتر پمپ بررسی شود اگر موردی نداشت با تکنسین تماس بگیرید

علت کم شدن سرمای یخچال

دوشاخه برق را چک کرده اگر موردی یافت نشد با تکنسین تماس بگیرید

علت اتومات نکردن یخچال

این مورد میتواند هم از خوده ترموستات باشد هم نشتی گاز برای بررسی باید با تکنسین تماس بگیرید

علت خشک نکردن لباسشویی

فیلتر پمپ تخلیه چک شود اگر موردی نداشت با تکنسین تماس بگیرید

علت برفک بیش از اندازه یخچال

در این مورد احتمال سوختن المنت وجود دارد یا قطعات سیستم برفک زدایی موردی پیدا کرده اند یا خوده برد مشکل پیدا کرده، با تکنسین تماس حاصل فرمایید

menusearch
besttservice.com